• Розмір шрифту:
 • A+
 • А
 • A-
 • Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Дитячий заклад відпочинку

/Files/images/табир.jpg

ПОЛОЖЕННЯ

про дитячий заклад відпочинку - табір з денним перебуванням «Затишок»

Загальна частина

1. Дитячий заклад відпочинку – табір з денним перебуванням «Затишок» (далі – дитячий заклад) – тимчасово створений, призначений для відпочинку, розвитку дітей, що має визначене місце розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології для надання послуг з відпочинку дітей відповідно до державних соціальних стандартів надання послуг з оздоровлення та відпочинку.

2. Дитячий заклад у своїй діяльності керується Конституцією (254 к/96-ВР) і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, цим Положенням.

Організаційно-правові засади діяльності дитячого закладу

3. Дитячий заклад не має статусу юридичної особи і створений на базі Сподобівської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Шевченківської районної ради Харківської області.

4. Засновником (власником) дитячого закладу є відділ освіти Шевченківської районної державної адміністрації.

5. Дитячий заклад діє на підставі цього Положення, що затверджується директором навчального закладу, на базі якого створений заклад відпочинку.

6. У дитячому закладі період відпочинкової зміни становить не менше як 14 днів.

7. Дитячий заклад приймає на відпочинок дітей віком від 7 до 18 років, які перебувають у зазначених закладах самостійно. Приймання дітей до дитячого закладу здійснюється з урахуванням віку та стану здоров’я дитини.

8. За своєю організаційно-правовою формою дитячий заклад є комунальною формою власності. Дитячий заклад утворюється директором навчального закладу, на базі якого створений заклад відпочинку, з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх потреб і за наявності необхідної матеріально-технічної та науково-методичної бази, кадрового забезпечення відповідно до законодавства.

9. Засновник (власник) дитячого закладу забезпечує його функціонування, комплектування інвентарем, технічним та іншим обладнанням відповідно до державних соціальних стандартів оздоровлення та відпочинку дітей.

Порядок прийому дітей до дитячого закладу

10. Приймання дітей до закладу здійснюється на підставі заяви батьків чи осіб, що здійснюють піклування.

11. З урахуванням віку та інтересів дітей у дитячому закладі можуть створюватися групи (загони) та ін..

12. Процес відпочинку у дитячому закладі здійснюється з урахуванням індивідуальних можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я.

13. Відрахування дитини з дитячого закладу здійснюється за бажанням батьків або інших законних представників чи на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що унеможливлює її перебування в дитячому закладі.

Організація оздоровчо-виховного процесу та процесу відпочинку, харчування та медичного обслуговування у дитячому закладі

14. Працівники дитячого закладу відповідно до своїх функціональних повноважень несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей, які перебувають в ньому.

15. Надання дітям та працівникам дитячого закладу медичної допомоги на до шпитальному етапі та лікування здійснюється медичними працівниками фельдшерсько-акушерського пункту (ФАП), який знаходиться на території, що закріплена за таким закладом.

16. Споруди, будівлі та інші приміщення дитячого закладу повинні відповідати санітарно-гігієнічним нормам та вимогам пожежної безпеки. У кожному приміщенні на видному місці розміщується план евакуації у разі пожежі чи стихійного лиха, затверджений директором навчального закладу.

17. Дитячий заклад забезпечує збалансоване харчування дітей, необхідне для їх нормального росту і розвитку, із дотриманням вимог щодо якості та безпеки продукції, визначених нормативними документами.

18. Дитячий заклад може організовувати роботу гуртків, груп та інших творчих об’єднань за межами закладу у місцях, призначених для перебування дітей (спортивні майданчики, стадіони тощо).

19. У дитячому закладі створюються безпечні умови перебування дитини, забезпечується охорона її життя і здоров’я, особистого майна, надання медичної допомоги, виконання освітніх програм, організація змістовного дозвілля тощо.

Управління та кадрове забезпечення дитячого закладу

20. Управління дитячим закладом здійснює директор навчального закладу, на базі якого створений заклад відпочинку.

21. Гуртки чи/або загони, які створені з урахуванням віку, інтересів та наповнюваності дітей в дитячому закладі очолюють вчитель або вчителі початкових класів.

22. Директор здійснює безпосереднє керівництво та контроль за діяльністю дитячого закладу.

23. Директор дитячого закладу:

- затверджує календарний план роботи, режим дня з урахуванням типу закладу та правила внутрішнього розпорядку для дітей та працівників дитячого закладу;

- організовує інструктаж працівників дитячого закладу з техніки безпеки, профілактики травматизму, запобігання нещасним випадкам з дітьми, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил, а також надання першої невідкладної допомоги;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил техніки безпеки;

- здійснює контроль за процесом відпочинку, забезпечує створення належних умов для відпочинку дітей;

- представляє інтереси дитячого закладу на підприємствах, в установах та організаціях;

- звітує відділу освіти Шевченківської РДА про результати діяльності дитячого закладу;

- видає в межах своїх повноважень накази та розпорядження, організовує і контролює їх виконання;

- вживає заходів заохочення та дисциплінарного впливу до працівників дитячого закладу;

- несе відповідальність за виконання покладених на дитячий заклад завдань та за результатами фінансово-господарської діяльності дитячого закладу.

Учасники процесу оздоровлення та відпочинку в дитячому закладі

24. До учасників процесу відпочинку належать діти, їх батьки або інші законні представники, працівники дитячого закладу, представники підприємств, установ та організацій – засновників (власників) дитячого закладу, представники професійних спілок та інших об’єднань громадян.

25. Працівники дитячого закладу мають право на:

- внесення пропозицій щодо поліпшення процесу відпочинку;

- участь у роботі нарад, зборів, інших органів самоврядування дитячого закладу, у заходах, пов'язаних з організацією процесу відпочинку;

- вибір педагогічно-обгрунтованих форм, методів, засобів роботи з дітьми;

- соціальне та матеріальне заохочення за сумлінне виконання покладених обов’язків.

26. Працівники дитячого закладу зобов’язані:

- перед початком роботи пройти спеціальну підготовку в порядку, встановленому Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України;

- під час прийняття на роботу подати документ про проходження обов’язкового медичного огляду, який дає право працювати з дітьми та медичну книжку встановленого зразка;

- дотримуватися вимог цього Положення, виконувати правила внутрішнього розпорядку та посадові обов’язки;

- берегти життя та здоров'я дітей, захищати їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя;

- виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу.

27. Діти під час перебування у дитячому закладі мають право:

- на захист прав і свобод, визначених Конвенцією ООН про права дитини (995_021), на охорону життя, здоров’я і власного майна, повагу до їх гідності, вільне висловлювання власних поглядів і переконань;

- на кваліфіковану медичну допомогу в разі захворювання або травмування;

- самостійно обирати види діяльності, дозвілля, участь в освітніх та програмах відпочинку дитячих закладів;

- на раціональне харчування;

- брати участь в управлінні дитячим закладом;

- звертатися до адміністрації дитячого закладу для отримання інформації стосовно побуту, харчування, медичної допомоги, змісту освітніх програм та програм відпочинку;

- у разі виникнення конфліктної ситуації вимагати вжиття дієвих заходів, зокрема, заміни вихователя. Діти під час перебування у дитячому закладі зобов’язані виконувати правила внутрішнього розпорядку такого закладу.

28. Батьки або інші законні представники дітей мають право:

- ознайомитися із Положенням дитячого закладу, правилами перебування дитини у закладі, змістом освітніх, медичних програм відпочинку, в яких братиме участь дитина;

- захищати права та законні інтереси дитини;

- звертатися до адміністрації дитячого закладу, його засновника (власника), органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, утворених ними комісій, інших органів з питання поліпшення роботи дитячого закладу.

29. Батьки або інші законні представники дітей зобов’язані:

- забезпечити дитину на час перебування у дитячому закладі необхідним одягом, взуттям, засобами гігієни;

- провести з дитиною превентивну роботу по запобіганню шкідливим звичкам;

- подавати інформацію працівникам дитячого закладу, особам, які супроводжують дітей, про індивідуальні особливості дитини;

- відшкодувати заподіяні дитячому закладу збитки внаслідок недисциплінованої поведінки дитини.

Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база дитячого закладу

30. Фінансово-господарська діяльність дитячого закладу провадиться відповідно до його Положення та законодавства.

31. Фінансування дитячого закладу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел.

32. Дитячий заклад у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має право:

- користуватися земельною ділянкою, на якій він розташований, розвивати та утримувати матеріально-технічну базу, володіти, користуватися і розпоряджатися майном виключно в інтересах дітей відповідно до законодавства та цього Положення.

33. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності в дитячих закладах здійснюється в установленому законодавством порядку.

Державний контроль за діяльністю дитячих закладів

34. Державний контроль за діяльністю дитячого закладу у межах повноважень, передбачених законом, здійснюють:

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України;

- міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить дитячий заклад;

- обласна, районна державна адміністрації, до сфери яких належить дитячий заклад.

Міжнародне співробітництво дитячого закладу

35. Дитячий заклад за наявності відповідної матеріально-технічної та методичної бази може брати участь у міжнародних заходах щодо відпочинку дітей.

Орієнтовний перелік документації у пришкільному закладі відпочинку
Кодекс законів закладу відпочинку "Затишок"
На допомогу вихователю
Орієнтовний вступний інструктаж для працівників
Посадова інструкція начальника пришкільного закладу відпочинку
Посадова інструкція вихователя
Посадова інструкція кухаря
Посадова інструкція прибиральниці службового приміщення
План роботи дитячого закладу відпочинку - табору з денним перебуванням "Затишок" в 2015/2016 навчальному році
Режим дня
Список дітей дитячого закладу відпочинку "Затишок"
2016 Список працівників дитячого закладу відпочинку "Затишок"
Кiлькiсть переглядiв: 537

Коментарi

 • Becca

  2013-07-01 08:24:27

  Stay inoarmftive, San Diego, yeah boy!...

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.